Uzņemšana
Aleksandra Bieziņa Raiskuma pamatskola visa mācību gada laikā uzņem skolēnus mācībām  no 1.-9. klasei.
 
Aleksandra Bieziņa Raiskuma pamatskola skolēnus uzņem ar  pašvaldības (ja skolēns uz 1.-4.klasei) pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu vai Valsts PMK atzinumu (ja komisiju pirmoreiz kārto 5.-9.kl skolēns vai skolēns uz mācību programmu 21015311-ar fiziskās attīstības traucējumiem).

Skola īsteno šādas izglītības programmas:

  • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar fiziskās attīstības traucējumiem (kods_21015311). 
  • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem (kods_21015611).
  • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem (kods_21015811)
  • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem (kods_21015911).
Pieteikties Aleksandra Bieziņa Raiskuma pamatskola pa tālruni 64107933 vai 64107934.
Pašvaldību Pedagoģiski medicīniskās komisijas - atbilstoši deklarētajai skolēna adresei (novadam)
Valsts pedagoģiski medicīniskā komisija Rīgā pa tālruni 28618553

Uz Valsts  vai pašvaldības pedagoģiski medicīnisko komisiju, līdzi jāņem šādi dokumenti:

1. vecāku iesniegums noteiktā formā;  skatīt -  http://visc.gov.lv/specizglitiba/dokumenti/vpmk_vecaku_iesniegums.pdf
2. bērna dzimšanas apliecība un vecāka pase. Ja vecāki uz sēdi ierasties nevar, viņi aizpilda iesnieguma formu bērna veselības stāvokļa izvērtēšanai komisijā un norāda personu, kura pārstāvēs bērnu;
3. ģimenes ārsta atzinums par bērna vispārējo veselības stāvokli, redzi un dzirdi, kurš izdots ne agrāk kā trīs mēnešus pirms komisijas sēdes,
4. vismaz viena ārsta speciālista atzinums (ortopēda, traumatologa, reimatologa, neirologa vai bērnu ķirurga), kurš izdots ne agrāk kā trīs mēnešus pirms komisijas sēdes;
5. izglītības iestādes sniegtā informācija uz noteiktas veidlapas par bērnu, ja bērns apmeklē izglītības iestādi, kura izdota ne agrāk kā vienu mēnesi pirms komisijas sēdes; skatīt -http://visc.gov.lv/specizglitiba/dokumenti/vpmk_inform_par_izglitojamo.pdf
6. liecība,
7. bērna darba burtnīcas matemātikā un dzimtajā valodā;
8. izglītības iestādes logopēda un speciālās izglītības skolotāja atzinumi par bērnu, kuri sagatavoti ne agrāk kā vienu mēnesi pirms komisijas sēdes;
9. izglītības iestādes psihologa atzinums par bērnu, kurš sagatavots ne agrāk kā gadu pirms komisijas sēdes;
10. psihiatra atzinums par bērnu, (ja bērnam ir garīgās attīstības traucējumi) kurš izdots ne agrāk kā trīs mēnešus pirms komisijas sēdes;
11. citi speciālistu atzinumi (ja tādi ir), kas raksturo izglītojamā veselības stāvokli, spēju un attīstības līmeni.

Iesniegumu veidlapas un cita informācija - http://visc.gov.lv/specizglitiba/vpmk_par_darbu.shtml

Par dokumentu sagatavošanu, lūdzu, sazināties ar Raiskuma internātpamatskolu - rehabilitācijas centru , zvanot:

    29124746 - direktore;

    64107934, 29489591 – lietvede.

Aleksandra Bieziņa Raiskuma pamatskola