Vizītkarte
Par skolu
Uzņemšana
Aktualitātes
Covid-19
Fotogalerijas
Pasākumi
Projekti
Iepirkumi
Publiskie dokumenti
Projekti Sākums  e-pasts: direkt@raiskint.apollo.lv  Drukāt 

 

 

 

 

 

„Materiāli tehniskās bāzes un infrastruktūras uzlabošana Raiskuma sanatorijas internātpamatskolā”

Projekta identifikācijas Nr. 3DP/3.1.3.3.1/09/IPIA/VIAA/029

Darbības programma 2007.-2013.gadam "Infrastruktūra un pakalpojumi" 3.1.3.3.1. apakšaktivitāte "Speciālās izglītības iestāžu infrastruktūras un aprīkojuma uzlabošana”

Projekta finansējums Ls 96165 - ERAF līdzekļi

Projekta finansējuma saņēmējs - Pārgaujas novada pašvaldība.

Projekta īstenošanas vieta - Raiskuma sanatorijas internātpamatskola.

Aktivitātes:
  1. Speciāli aprīkota autotransporta iegāde,
  2. Lifta iegāde un nomaiņa,
  3. Automātiskās ugunsaizsardzības signalizācijas iekārtas ierīkošana mācību telpās.

Projekta īstenošanas laiks 2010.-2011.gads.

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

__________________________________________________________

 

                                   

 

                        

 

 

    EIROPAS SAVIENĪBA

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

 

ESF darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.2.2.1.5. apakšaktivitātes projekts

„Pedagogu konkurētspējas veicināšana

izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos”

Vienošanās Nr.2009/0196/1DP/1.2.2.1.5/09/IPIA/VIAA/001

-----------------------------------------------------------------------------------30.09.2011.

Raiskumā īstenots ERAF projekts

Raiskuma speciālajā internātpamatskolā – rehabilitācijas centrā (iepriekš - Raiskuma sanatorijas internātpamatskola) septembrī noslēdzas Pārgaujas novada pašvaldībā īstenotais Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projekts, kas paredzēja speciālās izglītības iestāžu un vispārējās izglītības iestāžu infrastruktūras uzlabošanu izglītojamiem ar funkcionāliem traucējumiem.

Direktore Helī Opincāne atzīst: „Lai cik tālredzīgi plānotu finanšu līdzekļus un taupīgi saimniekotu, speciāli aprīkota autobusa iegāde un lifta nomaiņa nav iespējama no skolai piešķirtā valsts finansējuma,   tādēļ ieguldītais darbs projekta sagatavošanā un īstenošanā ir atzinības vērts.  Gandarījums liels, jo ir sasniegts galvenais mērķis – radīta droša un pieejama vide skolēniem. Vēsturē paliek laiks, kad pirms izbraukuma ārpus skolas plānojām cik skolēnus ar palīgierīcēm varam vest, cik darbinieki nepieciešami, lai nodrošinātu iecelšanu, izcelšanu no transporta. Jaunais, SIA „Auto Īle un Herbst” piegādātais, autobuss ir speciāli aprīkots ar liftu ratiņkrēsliem,  autobusa šoferis viens nodrošina skolēnu ērtu iekļūšanu autobusā. Kopš 2010.gada novembra skolēni ratiņkrēslos priecājas par iespēju apmeklēt mācību olimpiādes, kultūras un sporta pasākumus, doties mācību ekskursijās. Pagājušajā mācību gadā skolēnu komanda devās braucienā uz Kauņu, kur veiksmīgi piedalījās Baltijas valstu ikgadējā kultūras un sporta forumā Kauņā. Skolas šoferis Arvīds Puriņš saņēma citu valstu kolēģu apbrīnas pilnus skatienus par tik skaistu un labi aprīkotu autobusu skolai.”

Turpinot projektu 2011.gada pavasarī tika  demontēts skolas vecais lifts, kas  labi kalpojis vairāk nekā 50 gadus. Jaunais lifts skolai ir sen gaidīts notikums. Tagad, tas gaišs un kluss, ar atbalsta rokturiem, tāds, kas prot nemanāmi uzsākt braucienu līdz atveras durvis vajadzīgajā stāvā, ir ērts skolēniem nokļūšanai no stāva uz stāvu. Lifta demontāžas un montāžas darbus veica SIA „Recept – Holding Lifts”. Līdz septembrim paveikti beidzamie darbi - skolas telpās ir ierīkota automātiskās ugunsaizsardzības signalizācijas iekārta. Darbus precīzi  un iekļaujoties termiņā veica SIA „Taipans.”

***********************************

2014.gads

 

 

 

 

 

Pirmdien,17.februārī, Pārgaujas novada Raiskuma internātpamatskolā -rehabilitācijas centrā viesojās Valsts reģionālāsattīstības aģentūras direktore Solvita Zvidriņa, Vides aizsardzības un reģionālāsattīstības ministrijas Attīstības instrumentu departamenta direktora vietniecesInāra Buda un Šveices vēstnieksLatvijā Markuss Niklauss Pauls Dutlijs, lai novērtētu paveikto izglītībasiestādes ugunsdrošības uzlabošanā.

Valstsreģionālās attīstības aģentūras īstenotā Latvijas – Šveices sadarbībasprogrammas projekta „Atbalsts ugunsdrošības pasākumiem pašvaldību vispārējāsizglītības iestādēs” ietvaros skolā ierīkota automātiskās ugunsgrēka atklāšanasun trauksmes signalizācijas sistēma, uzstādītas izgaismotas izeju unevakuācijas kustības virzienu norādītājzīmes un izvietota automātiskā balssugunsgrēka izziņošanas sistēma. Raiskuma speciālās internātpamatskolas -rehabilitācijas centra ugunsdrošības sistēmu uzlabojumi izmaksājuši teju 60 000eiro, no kuriem vien 10% segusi pašvaldība – 6000 eiro apmērā. Lielākā daļaizmaksu segtas no Latvijas – Šveices sadarbības programmas līdzekļiem.

Vizītes laikā viesiapskatīja skolas telpas un tikās ar Pārgaujas novada domes priekšsēdētājuHardiju Ventu, kurš iepazīstināja ar novada aktualitātēm un attīstībasvirzieniem.

 

Pirms projektaīstenošanas apliecinājuma parakstīšanas Raiskuma internātpamatskolas – rehabilitācijascentra skolēni viesiem sniedza muzikālus priekšnesumus, kuri klātesošajosradīja patiesu sajūsmu un apbrīnu.

Skolas direktore Helī Opincāne pateicās augstajiem viesiem par iespēju šī projekta ietvaros iegūt drošu vidi skolā. Direktore informēja par skolas darbību un sasniegumiem, kā arī nākotnes nepieciešamībām, kuras pateicoties sadarbības projektiem iespējams īstenot.

_______________________________________

 

 

 

 

2017.gads

 

Laiīstenotu Lauku atbalsta dienesta administrētu Eiropas Lauksaimniecības fondalauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas2014.-2020.gadam apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrībasvirzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros atbalstītu Pārgaujasnovada pašvaldības projektu Nr.16-09-AL18-A019.2201-000013 „Vides pieejamības uzlabošana un aktīvās atpūtasdažādošana Raiskuma internātpamatskolas – rehabilitācijas centra teritorijā”

 

Skolas sporta laukumā ir piegādāti un uzstādīti 6 āratrenažieri un  īstenota aktivitāte Piebraucamā ceļa un laukuma atjaunošana pie Raiskumainternātpamatskolas”,  ieklāts bruģis 579 m2 platībā.

 

 

  Sestdiena,
    1.oktobris 2022    
Admin
2007 © Aleksandra Bieziņa Raiskuma pamatskola
„Dzelmes 5”, Raiskums, Raiskuma pag., Pārgaujas novads LV-4146  tel: 64107933, fakss: 64107934
Lapu veidoja
  AR